Kraków, 11.05.2016

Zapytanie ofertowe (rozstrzygnięte)

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą Kompleksowa renowacja wnętrz pierwszego piętra oraz piwnic Kamienicy Morsztynowskiej w Krakowie przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych związanych z renowacją kamienicy przy ulicy Floriańskiej 28, zgodnie z opracowanym przedmiarem.

Zapytanie ofertowe związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

1. Dane Zamawiającego

Wydawnictwo Greg sp. z o.o.
ul. Klasztorna 2B
31-979 Kraków

2. Termin składania ofert

13.05.2016 - 27.05.2016

3. Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście lub listownie na adres siedziby: ul. Klasztorna 2B, 31-979 Kraków,
Elektronicznie na adres e-mail:

4. Osoba do kontaktu

Grzegorz Wielgus
126435514

5. Zakres zamówienia

Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych we wnętrzach Pałacu Morsztynów w obrębie I piętra i piwnic obiektu, w tym:

Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem, wraz z przedmiarem oraz dokumentacją techniczną zostanie przesłany w wersji elektronicznej na wniosek składającego ofertę.

6. Okres realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: do 31.12.2016.

7. Wymogi dotyczące Wykonawcy

 1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał siłami własnymi co najmniej trzy zamówienia (umowy) w zakresie prac budowlanych, renowacyjnych i konserwacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości zamówień co najmniej 7 500 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie w powyższym zakresie na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł.
 2. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  1. osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 ze zm./ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, badań oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987);
  2. kierownikiem prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki), który winien posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, badań oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987).
 3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
 4. Wykluczone z możliwości składania oferty są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z przedstawiającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez oferentów dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia.

 1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
 2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowaniaa a ich oferty nie będą podlegały ocenie.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

8. Kryteria wyboru Wykonawcy

Łączna maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Punkty będą przyznawane według poniższych zasad.

9. Wymagane dokumenty

Złożona oferta musi zawierać co najmniej: dane wykonawcy, zakres, cenę wykonania zamówienia, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów dotyczących wymogów, a także kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem prac i dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy.

 

pobierz wzór oświadczenia wykonawcy/oferenta »

pobierz wzór oferty »

protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego (30.05.2016) »

Kontakt:

tel. 12 642 16 80
Wydawnictwo Greg sp. z o.o.
ul. Klasztorna 2b, 31-979 Kraków
formularz kontaktowy »

« powrót do strony głównej (wszystkie lokale)